Dersler

TÜRKÇE
Türkçe dersi dil bilgisi kurallarının öğrenilip sınavlarda uygulandığı bir ders değildir. Ayrıca bu kuralları niye öğreniyoruz, konuşurken kullanmıyoruz düşüncesiyle hareket edilecek bir ders hiç değildir. Peki nedir o zaman diyecek olursanız.

Türkçe dersinin amacı; yorum gücü gelişmiş,  kelime hazinesi genişlemiş, demokratik bir şekilde ve hoşgörü çerçevesinde özgür fikirlerin üretildiği bir toplum oluşturmaktır. Bunu yaparken de dinleme, konuşma, yazma, okuma etkinliklerinden de etkin bir şekilde yararlanmayı ve dilin inceliklerini gündelik hayata aktarmak için de dil bilgisi kurallarını öğretmeyi amaçlamaktadır.  Çünkü ana dili bilmek demek sadece Türkçe dersinde değil, diğer derslerde de başarıyı yakalamak ve yukarılara taşıma gayesi gütmektedir.

FEN BİLGİSİ
Bilim: Doğa, doğa ötesindeki canlı, cansız varlıkları, olayları, olguları, kavramları ve ilişkileri inceleme, araştırma ve uygulama aracıdır. Diğer bir deyişle bilim; insanoğlunun kendi içindeki ve dışındaki her türlü varlıkları, varlıklar arasındaki ilişkileri sonuçları öğrenmek ve bunlardan hareketle kendi menfaatleri için neticeler ve uygulamalar çıkarma aracıdır. Bilimin doğası ise insanın çevresini etkili bir biçimde kullanma aracıdır. Fen bilgisi genel olarak bilimin beşeri bilimler dışındaki kısmını temsil etmektedir. Diğer bir deyişle fen bilgisi doğa bilimi olarak bilinir. Fen’in doğası ise, doğa bir kaynaktır ve yaşam yeridir. Fen bu kaynak ve yaşam yerinin doğasını tanıma ve edindiği gerçek bilgileri öğretmek ve sunmaktır.

Peki, Bizler Fen Bilimleri Dersinde Neleri Hedefliyoruz?
1. Fen konularında öğrencilere genel bilgi vermek (fen okur-yazarlığını kazandırmayı)
2. Fen ve teknoloji alanındaki temel mesleki eğitimin temelini oluşturmayı
3. Doğayı algılamayı ve yorumlamayı. Edindiği bilgileri günlük hayatta kullanmayı.
4. Öğrencilerimize kişisel ahlak, toplumsal sorumluluk, bilimsel bilinçlilik ve bunun gibi özellikleri kazandırmayı.
5. Psikomotor becerilerini geliştirmeyi.

MATEMATİK
Matematiği tek bir tanımla tam olarak anlatmak güçtür. Ancak genel olarak matematik biçim, sayı yapılarını, özelliklerini inceleyen sayı bilgisi anlamındadır.
Matematik bir ihtiyaçtır. Matematik bütün bilimlerin temelidir. Ayrıca matematik tıpkı resim, müzik gibi bir sanattır.
Matematik öğretiminde;
• Düşünen, akıl yürüten, öğrenen ve öğrendiğini kullanabilen,
• Üçgen, dörtgen gibi geometrik şekilleri ifade edebilen,
• Üstün bir sayısal düşünme yeteneğine sahip dikkatli bireyler yetiştirmektir.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
İnsanlık tarihi boyunca birey ve toplum üzerinde etkili olan dinin, doğru anlaşılmasına ve yorumlanmasına katkıda bulunularak; toplumda, insanlarla ilişkilerimizde dinin önemli bir etken olduğunu bilerek bu ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi için din öğretimi bilimsel yöntemlerle verilmektedir. İslâm dininin, dilimiz, kültürümüz, sanatımız, örf ve adetlerimiz üzerindeki etkisi gerçeği dikkate alınarak İslâm dini tanıtılıp öğretilmektedir. Diğer din mensuplarına karşı anlayışlı bir tutumla hareket edilmesini sağlayacak derecede diğer dinler hakkında bilgiler verilmektedir. Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları arasında yer alan millî, ahlakî, insanî ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, duygu, ruh, ahlâk bakımından dengeli gelişen, kültürel yozlaşmanın önlenmesine hassasiyet gösterdiğimiz sağlıklı bir din ve ahlâk eğitimi vermekteyiz.
İNGİLİZCE
 1. Okulumuzdaki  İngilizce programıyla, öğrencilerimiz yalnızca dil bilgisel yetiler değil, iletişimsel beceriler de kazanıyor.
 2. Her kademedeki öğrencilerimize dilin 4 yetisini geliştirmeyi ve İngilizce kullanım becerilerini pekiştirmeyi hedefleyen ders saatleri sunuluyoruz.
 3. sınıflarımızda uyguladığımız yabancı dil ağırlıklı program ile yabancı dili iletişim odaklı platformlarda tecrübe eden öğrenciler, İngilizce olarak kendilerini akıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade ediyor.
 4. Hazırbulunuşluluk sınavı ile belirleyeceğimiz yabancı dil ağırlıklı sınıfımızda interaktif ortamlarda yapılan dersler ve alıştırmalar, evdeyse sürekliliği sağlayan egzersizler öğrencilerin dili konuşma ve kullanma becerilerini artırıyor.
 5. Okul olarak sürekli amacımız öğrencilerimizin İngilizce yetkinliklerini olabilecek en üst seviyeye çıkarmaktır.
SOSYAL BİLGİLER
Sosyal bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir.
Hayatın bir aynası olarak düşünebileceğimiz bu disiplinler bütünü ile birey olarak özgüven kazanırken geçmişimizden hareketle geleceğimize ışık tutabilir, dünyamızı ve coğrafyamızı yakından tanıma fırsatı bulabilir ve kişilikli ve nitelikli bireyler olarak toplumdaki yerimizi alabiliriz.
MÜZİK
Müzik : “İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”.
Müziği icra edebilmek için öncelikle istekli olunmalıdır. Bu isteklilik yetenek ve çalışmayla birleştiğinde üst seviyelere kadar çıkabilir. Kim bilir belki de iyi bir bestekar olmuşuzdur bile…
Müzik bugün hayatımızın her yerinde bizimle birlikteyken, ondan kaçmak neredeyse imkansız. Bir sinema filminde, bir tiyatro gösterisinde, bir oyunda ya da bedenen dinlenmeye ihtiyaç duyduğumuz her anda bizimledir müzik.
Müziğe ilk yolculuk bize yol gösteren DİZEK (PORTE) adlı çizgilerden başlar ve hemen ardından notaların kapısını aralayan bir anahtar çıkıverir karşımıza… Sol Anahtarı…
İşte artık notalarla yolculuk zamanı…
Bu yolculuk esnasında öğrencilerimizi sıkmadan derslerimizi nasıl keyifli hale getirip kalıcı oluruz’un çabasını veriyoruz.
Unutmayın ki her çocuk yeteneklidir ve eğer ki çocuklarımız müziğe ihtiyaç duyarlarsa zaten bunu göstereceklerdir…
Özel Eksen Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin müziğe olan yeteneklerini keşfedip çeşitli kurslar eşliğinde onların hayatlarına farklılıklar katmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanatla bütünleşen toplumlar hayatın her anında aktif rol üstlenirler.
BEDEN EĞİTİMİ

Beden eğitimi; Milli Eğitim’in temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar.

Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik özellikleri gerekli kılan, yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir etkinliktir. Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor, gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır.

Beden eğitimi ve spor arasındaki en belirgin farklar sporun katı kuralları ve yarışmaya dayalı etkinlikler olmasıdır.

Eksen Okulları’nda Beden Eğitimi Bölümü; yukarıda tanımı yapılan beden eğitimi ve sporun arasındaki farkları göz önünde bulundurarak ders programlarını planlar. 1, 2 ve 3. sınıfa kadar olan yaş gruplarında ders içeriği katı kuralları olmayan rekabetten uzak, yeteneklerini geliştirici beden eğitimi etkinlikleri ile planlanmaktadır. 4, 5, 6, 7 ve 8.sınıfa kadar olan yaş gruplarında ise ders içeriği yeteneklerin beceriye dönüştürüldüğü ve yarışma ortamının ön plana çıktığı sportif etkinlikler olarak planlanmaktadır.

Öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışlar:

 1. Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilirler.
 2. Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilirler.
 3. İyi duruş alışkanlığı edinirler.
 4. Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilirler.
 5. Tabiatı sever, temiz hava ve güneşten faydalanırlar.
 6. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrar, törenlere katılmaya istekli olurlar.
 7. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinirler.
 8. Okul kaynaklarını iyi kullanır ve korurlar.
 9. Görev ve sorumluluk alır, lidere uyar ve liderlik yapabilirler.
 10. Kendine güven duyarak, yerinde ve çabuk karar verebilme özellikleri gelişir.
 11. Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olur ve bunları gereği gibi kullanabilirler.
 12. Temel sağlık kuralları ve ilkyardım ile ilgili bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilirler.
 13. İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinirler.
 14. Olimpizm ruhunu içinde hissedebilir; fair-play davranışları çizgisinde, sporu hayat felsefesi olarak benimser ve yaşam boyu spor yapan insanlar olabilirler.
GÖRSEL SANATLAR

Özel Eksen Okulları’nda Sanat Eğitimi, Çocuğun Yaratıcılığı Ön Planda Tutularak Kendi Duygu Ve Düşüncelerini Gelişimi Boyunca Özgürce İfade Edebileceği Bir Eğitim Çeşididir.

Görsel Sanatlar Dersinde

 1. Öğrenciye Seçme, Ayıklama, Birleştirme, Yeniden Organize Etme Becerileri Kazandırmak; Analiz Ve Sentez Yeteneği İle Eleştirel Bakış Açısını Geliştirmek.
 2. Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmak,
 3. İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma kendine saygı duyduğu kadar başlarına da saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,
 4. Öğrencinin algı birikimi ve hayal gücünü geliştirmek,
 5. Yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazandırmak.
 6. Öğrenciye her türlü araç gereci kullandırarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırarak öğrencinin kendini geliştirmesine imkan tanıması sağlanmaktadır.
TEKNOLOJİ VE TASARIM

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

 1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,
 2. Çevresindeki olay ve mekânlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,
 3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,
 4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,
 5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,
 6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,
 7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,
 8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,
 9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,
 10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,
 11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.